LGTBIQ+

Derechos Sociales Galería de fotos
En el nostre programa electoral per a les pròximes eleccions municipals, la candidatura de Podem Xàbia proposa iniciatives per a la joventut, perquè són el futur i creiem de vital importància brindar-los el nostre suport per al seu desenvolupament sociocultural. Les propostes se centren en diversos assessoraments, foment de l’ocupació, abaratir el preu dels lloguers, ajudes per al transport universitari, i fan una aposta ferma per la ciutadania LGTBQ+.
Com és sabut, els casos d’homofòbia segueixen en augment. No creiem que, en aquest moment, el nostre municipi tinga un problema greu d’agressions a la comunitat LGTBIQ+, però, atés que cada vegada més, les dinàmiques urbanes s’estan instal·lant en poblacions com la nostra, (festes massificades, festivals, turisme massiu a l’estiu, etc.), proposem la creació d’un servei municipal d’informació, recursos, i ajuda a persones LGTBIQ+, coordinat amb els centres educatius públics i privats, per a donar solucions eficaces als casos d’homofòbia i transfòbia que es puguen produir en el nostre municipi.
En definitiva, serà l’Ajuntament, mitjançant Serveis Socials els qui posarem a disposició una oficina especialitzada en aquestes matèries, l’atenció de les quals siga diària. Aquest servei LGTBQ+, estarà coordinat amb tots els centres educatius, tant públics com concertats i privats del municipi.
A més, s’encarregarà de fer campanyes informatives per a les diferents festes populars i festivals, generant respecte a la diversitat afectiu sexual.
Amb aquestes polítiques volem arribar a la gent, ajudar la comunitat LGTBIQ+ perquè puguen viure la seua diversitat lliurement, i que perceben que, des de les institucions públiques, els estem cuidant.
Xàbia viu, Xàbia treballa, Xàbia respira
Podem Xàbia
——
En nuestro programa electoral para las próximas elecciones municipales, la candidatura de Podem Xàbia propone iniciativas para la juventud, porque son el futuro y creemos de vital importancia brindarles nuestro apoyo para su desarrollo sociocultural. Las propuestas se centran en diversos asesoramientos, fomento del empleo, abaratar el precio de los alquileres, ayudas para el transporte universitario, y hacen una apuesta firme por la ciudadanía LGTBQ+.
Como es sabido, los casos de homofobia siguen en aumento. No creemos que, en este momento, nuestro municipio tenga un problema grave de agresiones a la comunidad LGTBIQ+, pero, dado que cada vez más, las dinámicas urbanas se están instalando en poblaciones como la nuestra, (fiestas masificadas, festivales, turismo masivo en verano, etc.), proponemos la creación de un servicio municipal de información, recursos, y ayuda a personas LGTBIQ+, coordinado con los centros educativos públicos y privados, para dar soluciones eficaces a los casos de homofobia y transfobia que se puedan producir en nuestro municipio.
En definitiva, será el Ayuntamiento, mediante Servicios Sociales quienes pondremos a disposición una oficina especializada en estas materias, cuya atención sea diaria. Este servicio LGTBQ+, estará coordinado con todos los centros educativos, tanto públicos como concertados y privados del municipio.
Además, se encargará de hacer campañas informativas para las diferentes fiestas populares y festivales, generando respeto a la diversidad afectivo sexual.
Con estas políticas queremos llegar a la gente, ayudar la comunidad LGTBIQ+ para que puedan vivir su diversidad libremente, y que perciban que, desde las instituciones públicas, les estamos cuidando.
Xàbia viu, Xàbia treballa, Xàbia respira
Podem Xàbia