Pepe Miralles – número 5 – 28M

Galería de fotos
El meu nom és Pepe Miralles i vaig nàixer a Xàbia en 1959. Pertany a una família de Duanes de la Mar que s’ha dedicat a la pesca des de fa quatre generacions i, posteriorment, a l’hostaleria. Són dos mons que conec bé i sé quals són els reptes als quals s’enfronten en l’actualitat.
He sigut professor titular a la Universitat Politècnica de València, fent classes en la Facultat de Belles Arts durant més de 30 anys. Els mateixos que porte treballant com a artista visual i gestionant càtedres d’empresa, festivals de cinema i múltiples projectes de professionalització artística i gestió cultural. També estic estretament vinculat amb les associacions LGTBIQ+, i de lluita contra el VIH/sida de la Comunitat Valenciana i de l’Estat espanyol.
Aquesta experiència és la que vull aportar a la candidatura de Podem Xàbia i a tot l’equip encapçalat pel nostre candidat Juan López.
Els meus treballs artístics, la meua pràctica associativa, les meues lectures i els meus ideals, són els que m’han constituït com una persona amb un fort compromís social des dels postulats de l’esquerra. Espere, des de la candidatura de la qual participe, poder integrar-los en les polítiques municipals del meu poble.
——
Mi nombre es Pepe Miralles y nací en Xàbia en 1959. Pertenezco a una familia de Aduanas del Mar que se ha dedicado a la pesca desde hace cuatro generaciones y, posteriormente, a la hostelería. Son dos mundos que conozco bien y sé cuales son los retos a los que se enfrentan en la actualidad.
He sido profesor titular en la Universitat Politècnica de València, dando clases en la Facultat de Belles Arts durante más de 30 años. Los mismos que llevo trabajando como artista visual y gestionando cátedras de empresa, festivales de cine y múltiples proyectos de profesionalización artística y gestión cultural. También estoy estrechamente vinculado con las asociaciones LGTBIQ+, y de lucha contra el VIH/sida de la Comunitat Valenciana y del Estado español.
Esta experiencia es la que quiero aportar a la candidatura de Podem Xàbia y a todo el equipo encabezado por nuestro candidato Juan López.
Mis trabajos artísticos, mi práctica asociativa, mis lecturas y mis ideales, son los que me han constituido como una persona con un fuerte compromiso social desde los postulados de la izquierda. Espero, desde la candidatura de la que participo, poder integrarlos en las políticas municipales de mi pueblo.
——
My name is Pepe Miralles and I was born in Xàbia in 1959. I belong to a family from Aduanas del Mar, dedicated to fishing for four generations and, later, to the hotel business. They are two worlds that I know well, and I know the challenges they face today.
I have been a tenured professor at the Polytechnic University of Valencia, teaching at the Faculty of Fine Arts for more than 30 years. At the same time I have been working as a visual artist and organising film festivals and managing multiple artistic, professional and cultural projects. I am also closely linked with the LGTBIQ+ associations, and the fight against HIV/AIDS in the Valencian Community and in Spain as a whole.
This is the experience that I want to contribute to Podem Xàbia and to the candidacy of the entire team headed by our mayoral candidate Juan López.
My artistic works, my associative practice, my readings and my ideals, have made me a person with a strong social commitment, based on the policies the left. I hope, by taking part in these elections, to be able to integrate them into the municipal policies of my town.